Vojin

Zaštita maloletnih osoba

U Srbiji je stupanje u radni odnos dozvoljeno osobama koje navrše 15 godina. Međutim, dok ne napune 18 godina, njihov rad je podložan zakonskim ograničenjima. U pogledu radnog vremena, zaposleni maloletnik ne može da radi duže od osam časova dnevno niti duže od 35 časova nedeljno, a posebno su zabranjeni prekovremeni rad i preraspodela radnog …

Zaštita maloletnih osobaRead More »

Porodiljsko odsustvo

Zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja, kao i odsustvo sa rada radi nege deteta. Propisi, dakle, prave razliku između ovih vrsta odsustva, ali u praksi se radi o jedinstvenom periodu tokom koga zaposlena žena koja je u drugom stanju, a potom i majka, može da odsustvuje sa posla bez …

Porodiljsko odsustvoRead More »

Naknada zarade za roditelja

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, zaposlena žena, odnosno otac deteta, imaju pravo na naknadu zarade. Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju i zaposleni u radnom odnosu, kao i lica koja samostalno obavljaju …

Naknada zarade za roditeljaRead More »

Zaštita trudnice i majke na poslu

Posebna prava uživa zaposlena žena za vreme trudnoće, kao i žena koja se vrati na posao pre isteka godinu dana od rođenja deteta. Odsustvo i radno vreme za vreme trudnoće Uz blagovremeno obaveštenje poslodavca, za vreme trudnoće žena ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa …

Zaštita trudnice i majke na posluRead More »

Odsustvo sa posla oca deteta

Otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete (što se dokazuje izveštajima službe za socijalni rad), u slučaju njene smrti, ili kad je majka sprečena da koristi pravo odsustva iz „drugih opravdanih razloga“ (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u …

Odsustvo sa posla oca detetaRead More »

Šta je zlostavljanje na radu?

Po zakonu, zlostavljanje jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja ili položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga …

Šta je zlostavljanje na radu?Read More »

Šta nije zlostavljanje na radu?

Dokument dugačkog imena ali korisnog sadržaja, Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, definiše niz situacija koje mogu biti neprijatne po zaposlene, ali ne smatraju se zlostavljanjem na radu u zakonskom smislu. Jednu grupu čine postupci poslodavca koji jesu zabranjeni, ali se zaposleni od njih …

Šta nije zlostavljanje na radu?Read More »

Obaveze poslodavca

Pre svega, zakonska obaveza poslodavca je da zaposlenog štiti od zlostavljanja. Između ostalog, to podrazumeva i obavezu pokretanja postupka medijacije, kao i disciplinskog postupka protiv zlostavljača (ali i protiv zaposlenog koji je lažno prijavio zlostavljanje!), ako ovo prvo ne uspe. Takođe, poslodavac odgovara i za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, koju zlostavljač prouzrokuje žrtvi, što znači …

Obaveze poslodavcaRead More »

Odgovornost zaposlenog za zlostavljanje na radu

Poslodavac je dužan da, ako postupak posredovanja ne uspe, a postoji osnovana sumnja da je izvršeno zlostavljanje, pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti. Pored sankcija propisanih Zakonom o radu, poslodavac može i da izrekne zaposlenom opomenu, meru udaljenja sa rada od četiri do 30 radnih dana bez …

Odgovornost zaposlenog za zlostavljanje na raduRead More »

Mere zaštite od zlostavljanja tokom postupka kod poslodavca

Udaljavanje zlostavljača Pod određenim uslovima, imaš pravo na zaštitu od zlostavljanja i tokom trajanja postupka zaštite kod poslodavca. Ako ti, prema mišljenju lekara medicine rada, preti neposredna opasnost po zdravlje ili život ili opasnost od nastanka „nenadoknadive štete“, poslodavac je dužan da, do okončanja postupka, udalji zaposlenog koga teretiš za zlostavljanje u drugu radnu okolinu, …

Mere zaštite od zlostavljanja tokom postupka kod poslodavcaRead More »

Zlostavljanje kao krivično delo

Zlostavljanje često može sadržati elemente krivičnih dela, od kojih se neka gone po privatnoj tužbi (na primer, kleveta) a neka i po službenoj dužnosti. Ako si žrtva zlostavljanja, najbolje je da se pre preduzimanja bilo kakvih koraka posavetuješ sa iskusnim pravnikom, kako bi bolje razumela situaciju u kojoj se nalaziš i razmotrila odgovarajuće mere za …

Zlostavljanje kao krivično deloRead More »

Šta nije diskriminacija?

Ne smatra se diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva zbog osobenosti određenog posla kod koga nečije lično svojstvo predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla (na primer, kada za posao prodavca traže komunikativne osobe). Isto tako, ne smatra se diskriminacijom ni kada prednost pri zapošljavanju, ili određenu vrstu zaštite, dobijaju zakonom definisane kategorije i …

Šta nije diskriminacija?Read More »

Uznemiravanje kao oblik diskriminacije

Zakon o radu prepoznaje dva posebna vida diskriminacije – uznemiravanje i seksualno uznemiravanje. “Obično” uznemiravanje je svako ponašanje koje je uzrokovano ličnim svojstvom zaposlenog ili osobe koja traži posao, a koje vređa njeno dostojanstvo, izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Seksualno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za …

Uznemiravanje kao oblik diskriminacijeRead More »

Zabrana diskriminacije na poslu

Diskriminacija je svako postupanje kojim se jedna osoba ili društvena grupa neopravdano stavljaju u gori položaj u odnosu na druge, zbog određenog ličnog svojstva kao što je pol, starost, etnička pripadnost, seksualno opredeljenje… Diskriminacija je podjednako zabranjena i kad tražiš posao i na samom poslu, kao i kada ostvaruješ prava u vezi sa poslom. Preciznije, …

Zabrana diskriminacije na posluRead More »

Zaštita od diskriminacije

Ako sumnjaš da si žrtva diskriminacije, možeš se obratiti sindikatu, inspekciji rada, povereniku za zaštitu ravnopravnosti i sudu. Sindikat ti može pojasniti koja su ti prava i mogućnosti u ovoj situaciji. Inspekcija rada je dužna da povodom prijave diskriminacije ispita konkretan slučaj. Može da pokrene prekršajni ili krivični postupak protiv poslodavca i da, ako utvrdi …

Zaštita od diskriminacijeRead More »

Zaštita učesnika u postupku kod poslodavca

Pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, kao i učešće u tom postupku, ne može da bude osnov za: stavljanje zaposlenog u nepovoljniji položaj u pogledu ostvarivanja prava i obaveza, pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske, materijalne i druge odgovornosti zaposlenog, otkaz ugovora o radu, odnosno prestanak radnog ili drugog ugovornog odnosa po osnovu rada i proglašavanje …

Zaštita učesnika u postupku kod poslodavcaRead More »