Otkaz od strane poslodavca – zakonski razlozi

Poslodavac ima zakonsko pravo da te otpusti iz jednog od ova četiri razloga:

 • Radna sposobnost i ponašanje;
 • Povreda radne obaveze;
 • Nepoštovanje radne discipline;
 • Potrebe poslodavca.

Radna sposobnost i ponašanje

Poslodavac može da te otpusti ako za to postoji “opravdani razlog” koji se odnosi na tvoju radnu sposobnost i ponašanje i to:

 • ako ne ostvaruješ rezultate rada ili nemaš potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radiš;
 • ako se ne vratiš na posao u roku od 15 dana od dana isteka neplaćenog odsustva odnosno mirovanja radnog odnosa;
 • ako si pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom.

Poslodavac je dužan da ti prethodno uruči pisano obaveštenje u vezi sa nedostacima u tvom radu, uputstvima i primerenim rokom za poboljšanje. Tek ako ni u tom roku ne ispraviš ono što nije valjalo, može da te otpusti.

Povreda radne obaveze

Poslodavac može da ti otkaže ugovor o radu i ako svojom krivicom učiniš “povredu radne obaveze”. Zakon kaže da se tvoja krivica procenjuje “s obzirom na psihički odnos učinioca prema povredi i njenim posledicama”, što se u krivičnom pravu definiše kao “umišljaj ili nehat”, a u građansko-pravnom kao “namera, krajnja nepažnja ili obična nepažnja”.

Za tako tešku meru kao što je otkaz, mora da bude “utvrđeno” da si zaista povredila radne obaveze, što obično podrazumeva disciplinski postupak, koji je najčešće uređen internim pravilnicima firme.

Razrađeni u detaljnije opise, mogući razlozi za otkaz zbog “povrede radne obaveze” su:

 • ako nesavesno ili nemarno izvršavaš radne obaveze;
 • ako zloupotrebiš položaj ili prekoračiš ovlašćenja;
 • ako necelishodno i neodgovorno koristiš sredstva rada;
 • ako ne koristiš ili nenamenski koristiš obezbeđena sredstva ili opremu za ličnu zaštitu na radu;
 • ako učiniš drugu povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Nepoštovanje radne discipline

Poslodavac može da ti uruči otkaz i ako ne poštuješ radnu disciplinu. Konkretnije, to uključuje sledeće situacije:

 • ako neopravdano odbiješ da obavljaš poslove i izvršavaš naloge poslodavca;
 • ako ne dostaviš potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad;
 • ako zloupotrebiš pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;
 • ako dođeš na posao “pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava”;
 • ako si dala netačne podatke koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa;
 • ako ne poštuješ radnu disciplinu iz pravilnika firme, što je dodatno definisano kao: “takvo ponašanje da ne može da nastavi rad kod poslodavca”;
 • ako tvoje ponašanje predstavlja radnju krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv tebe pokrenut krivični postupak za krivično delo.

Potrebe poslodavca

Poslednja grupa zakonski opravdanih razloga za otkaz nema veze sa tvojom odgovornošću ili krivicom, već sa izmenjenim uslovima rada. Otkaz možeš dobiti:

 • ako zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za tvojim radnim mestom ili dođe do smanjenja obima posla;
 • ako odbiješ zaključenje aneksa ugovora o izmeni ugovorenih uslova rada.

Blaže mere

Otkaz nije jedina moguća sankcija za povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline. Za neke blaže oblike, poslodavac može da ti izrekne i neku od sledećih mera:

 1. privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade, u trajanju od jednog do 15 radnih dana;
 2. novčana kazna u visini do 20% osnovne zarade, u trajanju do tri meseca (izvršava se obustavom od zarade, na osnovu rešenja poslodavca o izrečenoj meri);
 3. opomena sa najavom otkaza, koja kaže da ćeš, ako ponoviš prekršaj u roku od šest meseci dobiti otkaz bez upozorenja.
4.4/5 (15)

OCENI ČLANAK!