Ugovor o delu

Po zakonu, ugovor o delu zaključuje se između radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a radi se o samostalnoj izradi određene stvari.

Radni status novinara koji zaključuje ovaj ugovor nije ograničavajući faktor. Možeš ga zaključiti i ako si već zaposlena, ili ne. Ograničenje postoji za osobe koje su u statusu umetnika ili kulturnog radnika, i u takvim slučajevima ugovor o delu mora biti usaglašen sa kolektivnim ugovorima koji uređuju radna prava iz ovih oblasti.

Forma i sadržina ugovora o delu

Ako budeš u prilici da ti ovakav ugovor bude ponuđen za obavljanje novinarskog posla, znaj da ti u ovom slučaju, za razliku od ugovora o radu koji propisuje Zakon o radu, ne pripadaju prava mimo onih koja su navedena u ugovoru koji potpišeš. Ovakvi ugovori obično kao minimum sadrže iznos naknade koju naručilac mora da isplati izvršiocu, najčešće nakon što je posao izvršen. Pored toga, ugovorom o delu se može bliže urediti način obavljanja posla, rokovi, stepen kvaliteta itd.

Porezi i doprinosi

Novinar angažovan po ugovoru o delu ima pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje, što istovremeno podrazumeva obavezu poslodavca – naručioca posla da blagovremeno uplati odgovarajuće doprinose. Za razliku od penzijskog osiguranja, doprinos za zdravstveno osiguranje naručilac posla je dužan da uplati samo ako izvršilac posla nije osiguran po drugom osnovu. Pored ovih obaveza, naručioc posla uvek je dužan da uplati i porez na dohodak.

OCENI ČLANAK!