Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Za poslove koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, poslodavac može da te angažuje po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova (kolokvijalno: “PP ugovor”) – osim ako već nisi zaposlena sa punim radnim vremenom.

Kao „radni dan“ računa se svaki dan kada si faktički radila, makar to bila i nedelja ili praznik.

Ako si po ovom ugovoru radila 120 radnih dana u kalendarskoj godini, poslodavac ne može da ti ponudi novi ugovor za isti posao pre početka sledeće godine, ali može da ti ponudi ugovor za neki drugačiji posao, mada taj posao može da počne tek kada se završi prethodni. Ovu „kvaku“ zloupotrebljavaju mnogi poslodavci, pa beskonačno dugo drže radnike na PP ugovorima, jednostavno menjajući opis posla za koji ih angažuju.

Elementi (forma) ugovora

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuje se u pisanom obliku i sadrži:

  • status izvršioca posla;
  • vrstu i opis poslova koji su predmet ugovora;
  • bliži opis posla;
  • način obavljanja posla;
  • radno vreme i period na koji se ugovor zaključuje;
  • mesto obavljanja posla;
  • visinu naknade za obavljeni rad koja će biti uplaćena u određenom roku.

Osim same naknade (honorara) za obavljeni posao, imaš pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Obaveza uplaćivanja doprinosa leži na poslodavcu. Imaš pravo i na naknadu troškova za dolazak na posao i odlazak sa njega, a u slučaju da te pošalju na službeni put, i na dnevnice.

Vreme koje provedeš na obavljanju privremenih i povremenih poslova računa se u staž osiguranja, pod uslovom da je poslodavac uplatio odgovarajući doprinos.

Prelazak privremenih i povremenih poslova u stalni radni odnos

Pravno posmatrano, moguće je rad po osnovu ovog ugovora na sudu priznati kao radni odnos. Takva sudska odluka bi za novinara značila priznanje pune zakonske zaštite sa svim pripadajućim pravima. U praksi, međutim, to je teško ostvarivo, budući da poslodavac kontroliše sistematizaciju radnih mesta, čijom je promenom moguće sprečiti automatsko zasnivanje radnog odnosa sa osobama kore rade po “PP ugovoru”. Ipak, ako se nađeš u situaciji da sa ovim ugovorom obavljaš posao kod kog nema ničeg privremenog i povremenog, nije zgoreg da potražiš savet pravnika u pogledu šansi da ti se priznaju prava iz radnog odnosa.

Šta u slučaju kršenja ugovora?

Ako smatraš da je u odnosu sa naručiocem posla došlo do kršenja propisa, možeš da zatražiš od inspekcije rada da otvori postupak vanredne kontrole, a uvek na raspolaganju imaš i pokretanje parničnog postupka pred sudom.

5/5 (2)

OCENI ČLANAK!