Sindikalno organizovanje

Sloboda sindikalnog udruživanja

Zaposlenima je Ustavom Republike Srbije garantovano pravo na slobodno sindikalno udruživanje. Oni su slobodni u svojoj volji da osnuju sindikat i poslodavac ne može tome da se usprotivi, niti da kazni, otpusti ili stavi u nepovoljan položaj članove sindikata zbog tog njihovog svojstva. Ukoliko poslodavac zabranjuje osnivanje sindikata ili članstvo u već postojećem sindikatu ili …

Sloboda sindikalnog udruživanjaRead More »

Vrste sindikata

Sindikat kod poslodavca se osniva u samoj firmi, sa ciljem da štiti interese zaposlenih i da zaključuje kolektivni ugovor kod poslodavca. Sindikat osnovan za granu, grupu, podgrupu ili delatnost jeste sindikat koga, pogađaš, obrazuju zaposleni u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti. Njegova uloga kod kreiranja kolektivnog ugovora je da štiti interese svih zaposlenih u …

Vrste sindikataRead More »

Reprezentativnost sindikata

Reprezentativnost je karakteristika sindikata koja im omogućava da učestvuju u kolektivnom pregovaranju i zaključuju kolektivne ugovore. Da bi sindikat bio reprezentativan, potrebno da je da istovremeno ispuni dva uslova: Prvi uslov sastoji se od niza kriterijuma, među kojima je i onaj da je sindikat osnovan slobodnom voljom članova, da je nezavisan od države i poslodavca, …

Reprezentativnost sindikataRead More »

Osnivanje sindikata

Po Ustavu, zaposleni su slobodni da osnuju sindikat, što znači da je, formalno, za osnivanje sindikata potrebno samo da postoji želja zaposlenih da to učine. Oni najvoljiniji formiraju Inicijativni odbor, a svi zainteresovani potpisuju pristupnicu sindikatu. Inicijativni odbor rukovodi pripremnim radnjama, zakazuje i organizuje sastanak na kome se donosi odluka o formiranju sindikata u preduzeću, …

Osnivanje sindikataRead More »

Obaveze poslodavca

Najvažnije od svega – obaveza je poslodavca da omogući nesmetano osnivanje i funkcionisanje sindikata. Drugim rečima, poslodavac ne sme ni na koji način da sprečava ili ometa osnivanje ili funkcionisanje sindikata, niti da kažnjava, otpušta ili na bilo koji način diskriminiše njegove članove. Prostorije i pristup informacijama i podacima Poslodavac je dužan i da sindikatu …

Obaveze poslodavcaRead More »