Obaveze poslodavca

Najvažnije od svega – obaveza je poslodavca da omogući nesmetano osnivanje i funkcionisanje sindikata. Drugim rečima, poslodavac ne sme ni na koji način da sprečava ili ometa osnivanje ili funkcionisanje sindikata, niti da kažnjava, otpušta ili na bilo koji način diskriminiše njegove članove.

Prostorije i pristup informacijama i podacima

Poslodavac je dužan i da sindikatu omogući „tehničko-prostorne uslove“, pristup podacima i informacijama neophodnim za rad. Tehničko-prostorni uslovi za obavljanje aktivnosti sindikata utvrđuju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom poslodavca i sindikata.

Odbijanje članarine

Poslodavac je dužan da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalne članarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata.

Informisanje sindikata

Sindikat ima pravo da bude obavešten od strane poslodavca o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata.

5/5 (2)

OCENI ČLANAK!