Osnivanje sindikata

Po Ustavu, zaposleni su slobodni da osnuju sindikat, što znači da je, formalno, za osnivanje sindikata potrebno samo da postoji želja zaposlenih da to učine. Oni najvoljiniji formiraju Inicijativni odbor, a svi zainteresovani potpisuju pristupnicu sindikatu. Inicijativni odbor rukovodi pripremnim radnjama, zakazuje i organizuje sastanak na kome se donosi odluka o formiranju sindikata u preduzeću, izglasava se statut sindikata, i imenuju se predsednik i članovi organa sindikata. Prvi korak je završen.

Upis u Registar

Sledeći korak je upis u registar kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prijava se mora podneti u roku od 15 dana od osnivanja sindikata, a podnosi je ovlašćeno lice – lice koje je kao takvo određeno aktom sindikata. Ona sadrži zahtev za upis, statut sindikata, akt o osnivanju, izjavu o nivou osnivanja sindikata, izjavu o broju članova i dokaz o uplati takse za osnivanje.

Ako u prijavi postoje bilo kakvi nedostaci, Ministarstvo je dužno da u roku od 15 dana od prijema prijave o tome obavesti podnosioca, koji, opet, ima 15 dana da te nedostatke ispravi. Ako nedostatak nema, sindikat je uspešno upisan u registar, čestitamo. U roku od osam dana, dužni ste da dostavite rešenje o upisu u registar poslodavcu.

Ukoliko dođe do promene podataka o sindikatu koji su upisani u registru, potrebno je podneti zahtev za promenu podataka, što se čini u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promena.

4.47/5 (10)

OCENI ČLANAK!