Reprezentativnost sindikata

Reprezentativnost je karakteristika sindikata koja im omogućava da učestvuju u kolektivnom pregovaranju i zaključuju kolektivne ugovore. Da bi sindikat bio reprezentativan, potrebno da je da istovremeno ispuni dva uslova:

  • Prvi uslov sastoji se od niza kriterijuma, među kojima je i onaj da je sindikat osnovan slobodnom voljom članova, da je nezavisan od države i poslodavca, da se pretežno samostalno finansira (iz članarine i drugih sopstvenih izvora) i da je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.
  • Uslov o kome se znatno češće priča kada se govori o reprezentativnosti vezan je za brojnost članstva. Reprezentativni sindikat kod poslodavca jeste onaj koji okuplja najmanje 15 odsto zaposlenih. Sindikat koji se smatra reprezentativnim za određenu teritoriju ili granu privrede jeste onaj koji okuplja najmanje 10 odsto zaposlenih na toj teritoriji, ili u toj grani.

Ako je jedan zaposleni član istovremeno član više sindikata, prilikom prebrojavanja članstva radi utvrđivanja reprezentativnosti računaće se da član pripada poslednjem sindikatu kojem je pristupio.

Ukupan broj zaposlenih kod poslodavca utvrđuje se na osnovu potvrde poslodavca, koju je on dužan da izda na zahtev sindikata. Ukupan broj zaposlenih i poslodavaca na teritoriji određene teritorijalne jedinice ili u grani delatnosti utvrđuje se na osnovu podataka organa nadležnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovarajuću evidenciju.

Utvrđivanje reprezentativnosti kod poslodavca

Da bi se reprezentativnost kod poslodavca formalno utvrdila, potrebno je da ovlašćeni predstavnik sindikata podnese poslodavcu (direktoru, organu zastupanja, ili, ako radiš kod preduzetnika, samom preduzetniku) zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti, kao i odgovarajuće priloge – dokaz o registraciji sindikata, kao i pristupnice članova.

Poslodavac ima rok od 15 dana da odluči o zahtevu i da donese rešenje. Ako to ne uradi, sindikat može da podnese zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Čak i ako poslodavac donese rešenje, sindikat može podneti zahtev Odboru, u slučaju da sindikat smatra da rešenje nije doneto u skladu sa zakonom.

4.7/5 (10)

OCENI ČLANAK!