Zaštita ranjivih kategorija

Zaštita maloletnih osoba

U Srbiji je stupanje u radni odnos dozvoljeno osobama koje navrše 15 godina. Međutim, dok ne napune 18 godina, njihov rad je podložan zakonskim ograničenjima. U pogledu radnog vremena, zaposleni maloletnik ne može da radi duže od osam časova dnevno niti duže od 35 časova nedeljno, a posebno su zabranjeni prekovremeni rad i preraspodela radnog …

Zaštita maloletnih osobaRead More »

Porodiljsko odsustvo

Zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja, kao i odsustvo sa rada radi nege deteta. Propisi, dakle, prave razliku između ovih vrsta odsustva, ali u praksi se radi o jedinstvenom periodu tokom koga zaposlena žena koja je u drugom stanju, a potom i majka, može da odsustvuje sa posla bez …

Porodiljsko odsustvoRead More »

Naknada zarade za roditelja

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, zaposlena žena, odnosno otac deteta, imaju pravo na naknadu zarade. Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju i zaposleni u radnom odnosu, kao i lica koja samostalno obavljaju …

Naknada zarade za roditeljaRead More »

Zaštita trudnice i majke na poslu

Posebna prava uživa zaposlena žena za vreme trudnoće, kao i žena koja se vrati na posao pre isteka godinu dana od rođenja deteta. Odsustvo i radno vreme za vreme trudnoće Uz blagovremeno obaveštenje poslodavca, za vreme trudnoće žena ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa …

Zaštita trudnice i majke na posluRead More »

Odsustvo sa posla oca deteta

Otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete (što se dokazuje izveštajima službe za socijalni rad), u slučaju njene smrti, ili kad je majka sprečena da koristi pravo odsustva iz „drugih opravdanih razloga“ (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u …

Odsustvo sa posla oca detetaRead More »