Posredovanje između žrtve i zlostavljača

Svrha pokretanja postupka posredovanja kod poslodavca je da se problem reši „u kući“, unutar preduzeća, bez pokretanja sudskog postupka. Osim u situaciji kada je zlostavljač sam poslodavac, kada se možeš obratiti direktno sudu, ovaj postupak predstavlja korak u procesu koji ne možeš izbeći.

Ko može biti posrednik?

Posrednik može biti bilo ko, pod uslovom da se sa izborom slože i osoba koja je zlostavljana, osoba koja je optužena za zlostavljanje i poslodavac. U svakom slučaju, ta osoba mora biti nezavisna i nepristrasna.

Ako se dogovorite, postupak može da počne; ako se ne dogovorite – računa se da postupak nije uspeo i možeš preduzeti dalje korake.

Izgled i ishod postupka

Kako će postupak izgledati, zavisi od dogovora strana u njemu. Ako se ne dogovore, odluka o tome je na medijatoru, koji može obaviti zajedničke ili odvojene razgovore sa njima sa ciljem da utvrdi šta se tačno desilo i da se dođe do rešenja koje će biti prihvatljivo obema stranama. U svakom slučaju, postupak je zatvoren za javnost, mada u njemu, ako to neka strana u sporu bude zahtevala, može da učestvuje i predstavnik sindikata. Takođe – u slučaju da posrednik proceni da postoji rizik da žrtva zlostavljanja tokom postupka pretrpi nenadoknadivu štetu (na primer, tako što zlostavljač ugrozi njenu fizičku bezbednost), on ima pravo da traži od poslodavca da sprovede hitne mere za zaštitu žrtve.

Postupak se može završiti na tri načina: tako što jedna strana odustane od njega, tako što medijator obustavi postupak zato što utvrdi da se zlostavljanje nije dogodillo, ili proceni da dogovor nije moguće postići, ili tako što se dogovor postigne – zaključivanjem pisanog sporazuma koji će sadržati mere koje će onemogućiti nastavak zlostavljanja.

Rokovi

Poslodavac ima rok od tri dana da pokrene postupak, od dana kada si podneo zahtev za zaštitu od zlostavljanja na radu.

Posrednik mora biti izabran u roku od tri dana od dana kada poslodavac pokrene postupak.

Postupak mora biti završen u roku od 8 dana od dana izbora posrednika. U izuzetnim okolnostima, ko za to postoje opravdani razlozi (o tome odlučuje posrednik), postupak može trajati 30 dana.

Ako postupak posredovanja ne uspe, imaš rok od 15 dana da pokreneš sudski postupak, odnosno da podneseš tužbu protiv poslodavca.

OCENI ČLANAK!