Zabrana diskriminacije na poslu

Diskriminacija je svako postupanje kojim se jedna osoba ili društvena grupa neopravdano stavljaju u gori položaj u odnosu na druge, zbog određenog ličnog svojstva kao što je pol, starost, etnička pripadnost, seksualno opredeljenje…

Diskriminacija je podjednako zabranjena i kad tražiš posao i na samom poslu, kao i kada ostvaruješ prava u vezi sa poslom. Preciznije, zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti.

OCENI ČLANAK!