Zaštita od diskriminacije

Ako sumnjaš da si žrtva diskriminacije, možeš se obratiti sindikatu, inspekciji rada, povereniku za zaštitu ravnopravnosti i sudu. Sindikat ti može pojasniti koja su ti prava i mogućnosti u ovoj situaciji. Inspekcija rada je dužna da povodom prijave diskriminacije ispita konkretan slučaj. Može da pokrene prekršajni ili krivični postupak protiv poslodavca i da, ako utvrdi da je tvoja prijava osnovana, naredi da se otkloni diskriminatorno stanje.

Pritužba povereniku

Povereniku se obraćaš pismenom pritužbom, ili usmeno – tako što odeš u njegovu kancelariju, ispričaš svoj slučaj i potpišeš zapisnik. Uz pritužbu, bilo bi dobro da priložiš i dokaze za svoje tvrdnje. Poverenik na osnovu pritužbe pokreće postupak; pre preduzimanja drugih radnji, poverenik može da predloži mirenje, a ako to ne učini, postupak se nastavlja svojim tokom – najdalje do isteka roka od 90 dana, do kada poverenik mora dati mišljenje o tome da li je diskriminacije bilo ili ne. Ako utvrdi postojanje diskriminacije, daće preporuku poslodavcu kako da otkloni povredu prava, kao i rok od 30 dana da ovaj to i učini. Ako poslodavac ne postupi po preporuci, poverenik mu izriče opomenu i ponovo nalaže otklanjanje povrede prava; ako se ništa ne dogodi i nakon isteka roka od novih 30 dana, poverenik, uz tvoju saglasnost, može podneti tužbu sudu.

Tužba sudu

Svako ko je povređen diskriminatorskim postupanjem ima pravo da podnese tužbu sudu. Postupak je hitan, a revizija je uvek dopuštena. Tužbom možeš da tražiš:

  • Da se utvrdi da je došlo do diskriminacije;
  • Da se zabrani dalja diskriminacija, ponavljanje diskriminacije, ili izvršenje radnje od koje preti diskriminacija;
  • Da se uklone određene posledice diskriminatorskog postupanja;
  • Da ti se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta koju si pretrpela zbog diskriminacije
  • Da se presuda po nekoj od prethodnih tačaka učini javnom i objavi.

U toku postupka, kao i po okončanju postupka, sve dok izvršenje ne bude sprovedeno, možeš da tražiš da sud privremenom merom spreči diskriminatorsko postupanje radi otklanjanja opasnosti od nasilja ili veće nenadoknadive štete. O predlogu za izdavanje privremene mere sud je dužan da donese odluku bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema predloga.

OCENI ČLANAK!